رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برای اولین بار یک مسلمان رهبر حزب شد

برای اولین بار یک مسلمان رهبر حزب شد انس سروار که از ۱۶ سالگی عضو حزب کارگر اسکاتلند بوده است به عنوان رهبر حزب کارگر اسکاتلند انتخاب شد. محمد سروار، پدر وی اولین نماینده پارلمان مسلمان در تاریخ بریتانیاست

برای اولین بار یک مسلمان رهبر حزب شد

انس سروار که از ۱۶ سالگی عضو حزب کارگر اسکاتلند بوده است به عنوان رهبر حزب کارگر اسکاتلند انتخاب شد. محمد سروار، پدر وی اولین نماینده پارلمان مسلمان در تاریخ بریتانیاست