رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازوکار مجلس برای شفاف سازی در تخصیص ارز دولتی برای تأمین دارو

سازوکار مجلس برای شفاف سازی در تخصیص ارز دولتی برای تأمین دارو نمایندگان مجلس بانک مرکزی را ملزم به اتصال و برقراری و تبادل اطلاعات برخط سامانه های مرتبط به منظور شفاف سازی در تخصیص ارز دولتی برای تأمین دارو و تجهیزات کردند.

سازوکار مجلس برای شفاف سازی در تخصیص ارز دولتی برای تأمین دارو

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را ملزم به اتصال و برقراری و تبادل اطلاعات برخط سامانه های مرتبط به منظور شفاف سازی در تخصیص ارز دولتی برای تأمین دارو و تجهیزات کردند.