رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فائوچی واکسن روسی «اسپوتنیک» را تحسین کرد

فائوچی واکسن روسی «اسپوتنیک» را تحسین کرد مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا در اظهارنظری درباره واکسن روسی، گفت که داده‌های «اسپوتنیک V» را بررسی کرده و این واکسن به نظر او بسیار خوب بوده است.

فائوچی واکسن روسی «اسپوتنیک» را تحسین کرد

مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا در اظهارنظری درباره واکسن روسی، گفت که داده‌های «اسپوتنیک V» را بررسی کرده و این واکسن به نظر او بسیار خوب بوده است.