رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابعاد ضمیمه فنی تفاهم مشترک اخیر ایران و آژانس

ابعاد ضمیمه فنی تفاهم مشترک اخیر ایران و آژانس «کاظم غریب آبادی» سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین، ابعاد ضمیمه فنی بیانیه مشترک اخیر ایران و آژانس که سوم اسفند ماه و در پی سفر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس به تهران مورد توافق قرار گرفت را تشریح کرد. بر […]

ابعاد ضمیمه فنی تفاهم مشترک اخیر ایران و آژانس

«کاظم غریب آبادی» سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی در وین، ابعاد ضمیمه فنی بیانیه مشترک اخیر ایران و آژانس که سوم اسفند ماه و در پی سفر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس به تهران مورد توافق قرار گرفت را تشریح کرد.

بر اساس ضمیمه فنی تفاهم مشترک ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران برای مدت تا سه ماه اجازه خواهد داد تا دوربین های نصب شده در ۸ تاسیسات یا ساختمان به منظور ضبط داده‌ها در محل خود حفظ و به کار خود ادامه دهد و همچنین در این مدت سوابق کامل برخی فعالیت ها مانند کیک زرد، آب سنگین و ماشین ها را حفظ خواهد کرد.