رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امروز آخرین مهلت پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در دانشگاه تهران

امروز آخرین مهلت پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در دانشگاه تهران مهلت پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در دانشگاه تهران برای نیم سال آتی، امروز جمعه، ۲۴ اردیبهشت پایان می پذیرد.

امروز آخرین مهلت پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در دانشگاه تهران

مهلت پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در دانشگاه تهران برای نیم سال آتی، امروز جمعه، ۲۴ اردیبهشت پایان می پذیرد.