رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین آمار کرونا در ایران

آخرین آمار کرونا در ایران 🔻مبتلایان جدید: ۱۱۲۹۱ نفر 🔻مجموع بیماران: ۲۷۵۱۱۶۶ نفر 🔻جانباختگان جدید: ۳۰۳ نفر 🔻مجموع جان‌باختگان: ۷۶۹۳۶ نفر 🔻مجموع بهبود‌یافتگان: ۲۲۲۶۱۲۲ نفر

آخرین آمار کرونا در ایران

🔻مبتلایان جدید: ۱۱۲۹۱ نفر
🔻مجموع بیماران: ۲۷۵۱۱۶۶ نفر
🔻جانباختگان جدید: ۳۰۳ نفر
🔻مجموع جان‌باختگان: ۷۶۹۳۶ نفر
🔻مجموع بهبود‌یافتگان: ۲۲۲۶۱۲۲ نفر