رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدار و گفتگوی ظریف با کاردینال پارولین ن

دیدار و گفتگوی ظریف با کاردینال پارولین نخست وزیر و اسقف اعظم گالا گر وزیر امور خارجه واتیکان

دیدار و گفتگوی ظریف با کاردینال پارولین نخست وزیر و اسقف اعظم گالا گر وزیر امور خارجه واتیکان