رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار درباره اجاره کارت ملی برای امور بانکی و ارزی

هشدار درباره اجاره کارت ملی برای امور بانکی و ارزی بانک مرکزی به هموطنان هشدار داد، از اجاره دادن کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند، زیرا عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.

هشدار درباره اجاره کارت ملی برای امور بانکی و ارزی

بانک مرکزی به هموطنان هشدار داد، از اجاره دادن کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند، زیرا عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.