رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیوان عدالت اداری: کاهش ۱۰ ساعت کاری کارمندان دارای معلولیت شدید الزامی است

دیوان عدالت اداری: کاهش ۱۰ ساعت کاری کارمندان دارای معلولیت شدید الزامی است هیات عمومی دیوان عدالت اداری کاهش ۱۰ ساعت کاری کارمندان غیر هیات علمی دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌ها را الزامی دانست.

دیوان عدالت اداری: کاهش ۱۰ ساعت کاری کارمندان دارای معلولیت شدید الزامی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری کاهش ۱۰ ساعت کاری کارمندان غیر هیات علمی دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌ها را الزامی دانست.