رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن چینی سینوواک مجوز تزریق به کودکان را دریافت کرد

واکسن چینی سینوواک مجوز تزریق به کودکان را دریافت کرد نهاد نظارتی چین به واکسن سینوواک مجوز تزریق به کودکان ۳ تا ۱۷ سال را صادر کرد چین تاکنون ۷۲۳ میلیون نفر از جمعیت خود را در برابر کرونا واکسینه کرده اما همه این افراد بالای ۱۸ سال بوده‌اند

واکسن چینی سینوواک مجوز تزریق به کودکان را دریافت کرد

نهاد نظارتی چین به واکسن سینوواک مجوز تزریق به کودکان ۳ تا ۱۷ سال را صادر کرد

چین تاکنون ۷۲۳ میلیون نفر از جمعیت خود را در برابر کرونا واکسینه کرده اما همه این افراد بالای ۱۸ سال بوده‌اند