رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت مجلس با کلیات طرح تأمین قیر رایگان در سال ۱۴۰۰

موافقت مجلس با کلیات طرح تأمین قیر رایگان در سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس با کلیات طرح استفساریه بند (ز)تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص مکلف شدن وزارت نفت برای تامین قیر در ۶ ماه اول سال موافقت کردند.

موافقت مجلس با کلیات طرح تأمین قیر رایگان در سال ۱۴۰۰

نمایندگان مجلس با کلیات طرح استفساریه بند (ز)تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص مکلف شدن وزارت نفت برای تامین قیر در ۶ ماه اول سال موافقت کردند.