رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لغو مجوز نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها

لغو مجوز نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزرای علوم و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد را درباره نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیئت علمی به محل خدمت عضو هیئت علمی باطل کرد.

لغو مجوز نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزرای علوم و بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد را درباره نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیئت علمی به محل خدمت عضو هیئت علمی باطل کرد.