رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رکورد متوفیان پایتخت شکست

رکورد متوفیان پایتخت شکست جمعه ٢٢ مرداد عجیب‌ترین روز بهشت زهرای تهران بود و رکورد متوفیان پایتخت شکسته شد. فوتی‌های کرونا جمعه ٢١٦ نفر بود و در مجموع با تعداد کل فوتی‌ها، آمار متوفیان ٣٩٠ نفر ثبت شد که در طول ۵۱ سال حیات بهشت زهرا بی‌سابقه بوده است.

رکورد متوفیان پایتخت شکست

جمعه ٢٢ مرداد عجیب‌ترین روز بهشت زهرای تهران بود و رکورد متوفیان پایتخت شکسته شد.

فوتی‌های کرونا جمعه ٢١٦ نفر بود و در مجموع با تعداد کل فوتی‌ها، آمار متوفیان ٣٩٠ نفر ثبت شد که در طول ۵۱ سال حیات بهشت زهرا بی‌سابقه بوده است.