رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با حکم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری، میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب شد

انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

با حکم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری، میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب شد