رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتیجه تاخیر در خرید واکسن

نتیجه تاخیر در خرید واکسن ایران با ۵۸۳ نفر تلفات، رتبه سوم بیشترین تلفات روزانه کرونا در جهان شده است!

نتیجه تاخیر در خرید واکسن

ایران با ۵۸۳ نفر تلفات، رتبه سوم بیشترین تلفات روزانه کرونا در جهان شده است!