رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آموزش و پرورش: ممنوعیتی برای دریافت کارنامه فرزندان از سوی مادران نیست

آموزش و پرورش: ممنوعیتی برای دریافت کارنامه فرزندان از سوی مادران نیست مدیر رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش: به هیچ وجه قانون و بخشنامه‌ای برای ممنوعیت دریافت کارنامه توسط مادران وجود ندارد و پدر یا مادر هر دو به عنوان ولی دانش آموز در امور آموزشی و پرورشی فرزند خود می‌توانند مشارکت داشته باشند. […]

آموزش و پرورش: ممنوعیتی برای دریافت کارنامه فرزندان از سوی مادران نیست

مدیر رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش: به هیچ وجه قانون و بخشنامه‌ای برای ممنوعیت دریافت کارنامه توسط مادران وجود ندارد و پدر یا مادر هر دو به عنوان ولی دانش آموز در امور آموزشی و پرورشی فرزند خود می‌توانند مشارکت داشته باشند.

تنها در صورتی ممنوعیت مشارکت در امور دانش آموز اعمال می‌شود که پدر یا مادر با هم اختلاف داشته یا جدا شده باشند و حضانت فرزند به یکی از اولیای دانش آموز برسد که در این صورت هم صرفا ممنوعیت برای مادر وجود ندارد.