رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعطیلی ۱۷ مدرسه و آموزشگاه غیردولتی متخلف

تعطیلی ۱۷ مدرسه و آموزشگاه غیردولتی متخلف مدیرکل مدارس غیردولتی: امسال ۱۰ مورد تعطیلی دائم مدرسه و ۷ مورد تعطیلی دائم آموزشگاه به علت دریافت شهریه داشتیم. سعید صالح: به علت دریافت شهریه همچنین ۲۲ مورد تعطیلی موقت مدرسه و ۶ مورد عزل یا محرومیت مدیر مدرسه نیز داشتیم.

تعطیلی ۱۷ مدرسه و آموزشگاه غیردولتی متخلف

مدیرکل مدارس غیردولتی: امسال ۱۰ مورد تعطیلی دائم مدرسه و ۷ مورد تعطیلی دائم آموزشگاه به علت دریافت شهریه داشتیم.

سعید صالح: به علت دریافت شهریه همچنین ۲۲ مورد تعطیلی موقت مدرسه و ۶ مورد عزل یا محرومیت مدیر مدرسه نیز داشتیم.