رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی شد

رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی شد محمد رئیس زاده، جراح عروق با ١٠۵ رای در انتخابات رئیس کل منتخب سازمان نظام پزشکی کشور انتخاب شد. رئیس زاده ریاست بسیج جامعه پزشکی کشور ،معاونت دانشجویی علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت آموزشی و ریاست دانشکده پزشکی علوم پزشکی بقیه الله را در کارنامه دارد.

رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی شد

محمد رئیس زاده، جراح عروق با ١٠۵ رای در انتخابات رئیس کل منتخب سازمان نظام پزشکی کشور انتخاب شد.

رئیس زاده ریاست بسیج جامعه پزشکی کشور ،معاونت دانشجویی علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت آموزشی و ریاست دانشکده پزشکی علوم پزشکی بقیه الله را در کارنامه دارد.