رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا فروش مواد اتمی به چین را متوقف کرد

آمریکا فروش مواد اتمی به چین را متوقف کرد نهاد قانون‌گذار در حوزه انرژی اتمی آمریکا ارسال مواد رادیواکتیو و ایزوتوپ هیدروژن مورد استفاده در راکتورهای بزرگترین شرکت اتمی دولتی چین (CGN) را متوقف کرد.

آمریکا فروش مواد اتمی به چین را متوقف کرد

نهاد قانون‌گذار در حوزه انرژی اتمی آمریکا ارسال مواد رادیواکتیو و ایزوتوپ هیدروژن مورد استفاده در راکتورهای بزرگترین شرکت اتمی دولتی چین (CGN) را متوقف کرد.