رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبر ممنوعيت ورود كاميون های ايرانی به تركيه تكذيب شد.

خبر ممنوعيت ورود كاميون های ايرانی به تركيه تكذيب شد. سلطان زاده، سركنسول ايران در ارزروم: امروز ۴۰۰ دستگاه كاميون ايرانی وارد تركيه شده و تردد دوطرفه كاميون ها بطور عادی در جريان است.

خبر ممنوعيت ورود كاميون های ايرانی به تركيه تكذيب شد.

سلطان زاده، سركنسول ايران در ارزروم: امروز ۴۰۰ دستگاه كاميون ايرانی وارد تركيه شده و تردد دوطرفه كاميون ها بطور عادی در جريان است.