رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نقدینگی به ۴۰۰۰ هزار میلیارد نزدیک شد

نقدینگی به ۴۰۰۰ هزار میلیارد نزدیک شد بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان مردادماه سال جاری را بیش از ۳۹۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹.۱ درصدی نسبت به مردادماه سال گذشته است.

نقدینگی به ۴۰۰۰ هزار میلیارد نزدیک شد

بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان مردادماه سال جاری را بیش از ۳۹۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹.۱ درصدی نسبت به مردادماه سال گذشته است.