رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از هر سه ایرانی یک نفر در فقر مطلق زندگی می‌کند

از هر سه ایرانی یک نفر در فقر مطلق زندگی می‌کند “با رشد شدید خط فقر طی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده، به این معنا که در سال ۱۳۹۸، ۲۶.۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند.” منبع: گزارش‌پایش فقر وزارت کار

از هر سه ایرانی یک نفر در فقر مطلق زندگی می‌کند

“با رشد شدید خط فقر طی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده، به این معنا که در سال ۱۳۹۸، ۲۶.۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند.”

منبع: گزارش‌پایش فقر وزارت کار