رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد

افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت های خودروساز داخلی مکلف شدند افزایش قیمت تولیدات خود را ملغی کنند و به قیمت های قبل بازگردانند.

افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد

به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت های خودروساز داخلی مکلف شدند افزایش قیمت تولیدات خود را ملغی کنند و به قیمت های قبل بازگردانند.