رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه عجیب وزیر ارشاد به وزیر بهداشت

نامه عجیب وزیر ارشاد به وزیر بهداشت: به صورت فوری از معادل فارسی کلمه «دز واکسن» (به معنی مقدار تجویز شده) و «دز بوستر» (به معنی باقی مانده) استفاده شود!!

نامه عجیب وزیر ارشاد به وزیر بهداشت: به صورت فوری از معادل فارسی کلمه «دز واکسن» (به معنی مقدار تجویز شده) و «دز بوستر» (به معنی باقی مانده) استفاده شود!!