رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی باقری: در مذاکرات پیش رو آمریکا باید همه تحریم‌های غیرقانونی را لغو کند.

علی باقری: در مذاکرات پیش رو آمریکا باید همه تحریم‌های غیرقانونی را لغو کند.

علی باقری: در مذاکرات پیش رو آمریکا باید همه تحریم‌های غیرقانونی را لغو کند.