رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با یارانه ۱۱۰ هزار تومانی چه می توان خرید؟

با یارانه ۱۱۰ هزار تومانی چه می توان خرید؟ این تصویر نشان دهنده مقایسه قدرت خرید یارانه ۱۱۰ هزار تومانی با یارانه ۴۵ هزار تومانی است.

با یارانه ۱۱۰ هزار تومانی چه می توان خرید؟

این تصویر نشان دهنده مقایسه قدرت خرید یارانه ۱۱۰ هزار تومانی با یارانه ۴۵ هزار تومانی است.