رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یوسفی: ساختمان فدراسیون ژیمناستیک پلمپ نشده، فقط اجازه ورود به اینچه درگاهی داده نمی‌شود

یوسفی: ساختمان فدراسیون ژیمناستیک پلمپ نشده، فقط اجازه ورود به اینچه درگاهی داده نمی‌شود مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی: ساختمان فدراسیون ژیمناستیک پلمپ نشده، بلکه اجازه ورود به بهره بردار و همکارانش به دلیل تخلفات قراردادی داده نمی‌شود.

یوسفی: ساختمان فدراسیون ژیمناستیک پلمپ نشده، فقط اجازه ورود به اینچه درگاهی داده نمی‌شود

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی:

ساختمان فدراسیون ژیمناستیک پلمپ نشده، بلکه اجازه ورود به بهره بردار و همکارانش به دلیل تخلفات قراردادی داده نمی‌شود.