رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تنها ۱۹ درصد مردم از عملکرد دولت در کنترل قیمت ها رضایت دارند

تنها ۱۹ درصد مردم از عملکرد دولت در کنترل قیمت ها رضایت دارند نتایج نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی “کِیو” که بازه ۱۰۰ روزه اول عملکرد دولت را هدف قرار داده است نشان می‌دهد کمتر از ۱۹ درصد مردم از عملکرد دولت جدید در کنترل قیمت‌ها رضایت دارند

تنها ۱۹ درصد مردم از عملکرد دولت در کنترل قیمت ها رضایت دارند

نتایج نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی “کِیو” که بازه ۱۰۰ روزه اول عملکرد دولت را هدف قرار داده است نشان می‌دهد کمتر از ۱۹ درصد مردم از عملکرد دولت جدید در کنترل قیمت‌ها رضایت دارند