رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جذب پزشکان ایرانی در امارات با حقوق ۳۵۰ میلیون

جذب پزشکان ایرانی در امارات با حقوق ۳۵۰ میلیون شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: ماهی ٣۵٠ میلیون تومان امارات به پزشکان ایرانی پیشنهاد می‌دهد تا قطب سلامت در منطقه شوند و پزشکان را از ایران تامین می‌کنند و بدون امتحان زبان بچه‌های پرستاری و پزشکی ایرانی را جذب می‌کنند. / انتخاب

جذب پزشکان ایرانی در امارات با حقوق ۳۵۰ میلیون

شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: ماهی ٣۵٠ میلیون تومان امارات به پزشکان ایرانی پیشنهاد می‌دهد تا قطب سلامت در منطقه شوند و پزشکان را از ایران تامین می‌کنند و بدون امتحان زبان بچه‌های پرستاری و پزشکی ایرانی را جذب می‌کنند. / انتخاب