رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت نمایندگان مجلس با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت در هشت سال گذشته موافقت کردند.

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت

نمایندگان مجلس با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت در هشت سال گذشته موافقت کردند.