رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشت رنگ نارنجی به نقشه کرونایی ایران

بازگشت رنگ نارنجی به نقشه کرونایی ایران در حالی که بعد از نزدیک به ۲ سال تعداد موارد فوتی ناشی از کرونا به زیر بیست نفر در روز رسیده کارشناسان براین باورند عادی‌انگاری می‌تواند دروازه‌ای برای بحرانی تازه با فعالیت ویروس جهش یافته آفریقایی باشد.    

بازگشت رنگ نارنجی به نقشه کرونایی ایران

در حالی که بعد از نزدیک به ۲ سال تعداد موارد فوتی ناشی از کرونا به زیر بیست نفر در روز رسیده کارشناسان براین باورند عادی‌انگاری می‌تواند دروازه‌ای برای بحرانی تازه با فعالیت ویروس جهش یافته آفریقایی باشد.