رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طعنه‌ی قابل تأمل «آذری جهرمی» به اعتراف جنجالی «مومن نسب»

طعنه‌ی قابل تأمل «آذری جهرمی» به اعتراف جنجالی «مومن نسب» گروهی به نام اشخاص معروف اکانت جعلی می‌ساختند؛ گروهی دیگر هم همین مطالب جعلی را در قالب بولتن به مسوولین بی اطلاع از فجازی ارائه می‌کردند.

طعنه‌ی قابل تأمل «آذری جهرمی» به اعتراف جنجالی «مومن نسب»

گروهی به نام اشخاص معروف اکانت جعلی می‌ساختند؛ گروهی دیگر هم همین مطالب جعلی را در قالب بولتن به مسوولین بی اطلاع از فجازی ارائه می‌کردند.