رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های مسکن، کشاورزی و پست‌بانک

انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های مسکن، کشاورزی و پست‌بانک در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد و شفاف‌سازی تسهیلات‌گیرندگان کلان و ابربدهکاران بانکی، سه بانک مسکن، کشاورزی و پست‌بانک نیز اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کردند. عصر شنبه بانک ملی، اسامی بدهکاران خود را منتشر کرده بود.

انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های مسکن، کشاورزی و پست‌بانک

در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد و شفاف‌سازی تسهیلات‌گیرندگان کلان و ابربدهکاران بانکی، سه بانک مسکن، کشاورزی و پست‌بانک نیز اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کردند.

عصر شنبه بانک ملی، اسامی بدهکاران خود را منتشر کرده بود.