رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قطع اشتراک آب مدارس با وجود حضور دانش‌آموزان!

قطع اشتراک آب مدارس با وجود حضور دانش‌آموزان! اخیراً مدارس پس از دو سال تعطیلی، از ۱۴ فروردین آموزش حضوری را آغاز کرده‌اند اما در همین مدت، شرکت آب و فاضلاب تهران به قطع آب برخی مدارس به بهانه بدهی اقدام کرده است! اقدامی که هیچ مبنای قانونی ندارد. چند مدرسه در شهر تهران و […]

قطع اشتراک آب مدارس با وجود حضور دانش‌آموزان!

اخیراً مدارس پس از دو سال تعطیلی، از ۱۴ فروردین آموزش حضوری را آغاز کرده‌اند اما در همین مدت، شرکت آب و فاضلاب تهران به قطع آب برخی مدارس به بهانه بدهی اقدام کرده است! اقدامی که هیچ مبنای قانونی ندارد.

چند مدرسه در شهر تهران و یک مدرسه در شهر قم در همین ایام، قطع انشعاب آب مدرسه از سوی سازمان آب را تجربه کردند.

قطع اشتراک آب مدرسه آن هم به دلیل بدهی فاضلاب! در شرایطی انجام می‌شود که طبق بند یک تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۱، تمام مدارسی که توسط خیرین یا با مشارکت آنها ساخته می‌شوند از پرداخت حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل کنتور آب، گاز و فاضلاب و حق انشعاب، افزایش آمپراژ و حق وصل کنتور برق معاف هستند!