رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرتکرارترين ايرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در مورد خط و زبان فارسی است

پرتکرارترين ايرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در مورد خط و زبان فارسی است

پرتکرارترين ايرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در مورد خط و زبان فارسی است