رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیت واردات کالا به کشور بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ

ممنوعیت واردات کالا به کشور بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ بانک مرکزی: واردات تمام کالا‌ها به صورت تجاری به کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت‌سفارش و تعیین منشأ ارز بانک مرکزی ممنوع است.

ممنوعیت واردات کالا به کشور بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ

بانک مرکزی:

واردات تمام کالا‌ها به صورت تجاری به کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت‌سفارش و تعیین منشأ ارز بانک مرکزی ممنوع است.