رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قطع همکاری با ۵ هزار پرستار در ایران پس از فروکش کردن آمار کرونا!

قطع همکاری با ۵ هزار پرستار در ایران پس از فروکش کردن آمار کرونا! رئیس سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در ایران، از قطع همکاری برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی با ۵ هزار پرستار پس از فروکش کردن آمار کرونا خبر داد /فانا

قطع همکاری با ۵ هزار پرستار در ایران پس از فروکش کردن آمار کرونا!

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در ایران، از قطع همکاری برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی با ۵ هزار پرستار پس از فروکش کردن آمار کرونا خبر داد /فانا