رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استخدام در دستگاه‌های اجرایی هم مشمول شفافیت شد

استخدام در دستگاه‌های اجرایی هم مشمول شفافیت شد نمایندگان با ایجاد شفافیت در شرایط استخدام و به کارگیری نیروها در دستگاه های اجرایی موافقت کردند.

استخدام در دستگاه‌های اجرایی هم مشمول شفافیت شد

نمایندگان با ایجاد شفافیت در شرایط استخدام و به کارگیری نیروها در دستگاه های اجرایی موافقت کردند.