رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقف قیمت قبر در بهشت زهرا ۲۷میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است

سقف قیمت قبر در بهشت زهرا ۲۷میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است معاون مجتمع عروجیان سازمان بهشت زهرا (س): خانه ابدی لوکس و خاصی در این سازمان وجود ندارد. سال گذشته در قطعه یک تا ۱۱۲ قیمت هر خانه ابدی ۲۵ میلیون تومان بود که امروز ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. در ناحیه […]

سقف قیمت قبر در بهشت زهرا ۲۷میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است

معاون مجتمع عروجیان سازمان بهشت زهرا (س): خانه ابدی لوکس و خاصی در این سازمان وجود ندارد.

سال گذشته در قطعه یک تا ۱۱۲ قیمت هر خانه ابدی ۲۵ میلیون تومان بود که امروز ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

در ناحیه دو که از قطعه ۲۰۰ تا ۲۵۸ است، هر طبقه ۱۶میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و در ناحیه سه که از قطعه ۳۰۰ تا ۳۲۸ است، هر طبقه خانه ابدی حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و در ناحیه سه یعنی از قطعه ۳۰۰ تا ۳۲۸، قطعات عمومی داریم (۳۰۳) که برای رعایت حال شهروندان است و یک طبقه به صورت رایگان و دو طبقه فوقانی با قیمت ۶ میلیون تومان واگذار می‌شود./ ایسنا