رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با این سایت از مبالغ مسدود شده حساب‌ها استعلام بگیرید

با این سایت از مبالغ مسدود شده حساب‌ها استعلام بگیرید می‌تونید با مراجعه به وب سایت بانک مرکزی از مبالغ مسدود شده حسابها بابت چک برگشتی آگاهی پیدا کنیید. https://cbi.ir/showitem/23589.aspx

با این سایت از مبالغ مسدود شده حساب‌ها استعلام بگیرید

می‌تونید با مراجعه به وب سایت بانک مرکزی از مبالغ مسدود شده حسابها بابت چک برگشتی آگاهی پیدا کنیید.

https://cbi.ir/showitem/23589.aspx