رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیح ایران در ارتباط با گزارش اخیر آژانس در خصوص سه مکان

توضیح ایران در ارتباط با گزارش اخیر آژانس در خصوص سه مکان احتمالاً عناصر خارجی (خرابکاری) در آلودگی آن مکان‌ها دخیل بوده‌اند هرگز مکان اظهار نشده‌ای که باید طبق پادمان جامع اعلام شود در ایران وجود نداشته است هیچ ماده هسته‌ای اظهار نشده‌ای در ایران وجود ندارد /ایسنا

توضیح ایران در ارتباط با گزارش اخیر آژانس در خصوص سه مکان

احتمالاً عناصر خارجی (خرابکاری) در آلودگی آن مکان‌ها دخیل بوده‌اند

هرگز مکان اظهار نشده‌ای که باید طبق پادمان جامع اعلام شود در ایران وجود نداشته است

هیچ ماده هسته‌ای اظهار نشده‌ای در ایران وجود ندارد /ایسنا