رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مصرف لبنیات ۲۰ درصد کاهش یافته

پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مصرف لبنیات ۲۰ درصد کاهش یافته سخنگوی انجمن صنایع لبنی: برآوردهای اولیه این است که پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و افزایش قیمت، مصرف لبنیات ۲۰ درصد کاهش یافته است.

پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مصرف لبنیات ۲۰ درصد کاهش یافته

سخنگوی انجمن صنایع لبنی:
برآوردهای اولیه این است که پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و افزایش قیمت، مصرف لبنیات ۲۰ درصد کاهش یافته است.