رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بلومبرگ به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد: دولت آمریکا از مواضع اخیر ایران و نرمش این دولت، خشنود است

بلومبرگ به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد: دولت آمریکا از مواضع اخیر ایران و نرمش این دولت، خشنود است و توافق به رغم وجود برخی اختلافات از همیشه نزدیکتر است. آمریکا در زمان مناسب به پاسخ ایران، پاسخ خواهد داد.

بلومبرگ به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد: دولت آمریکا از مواضع اخیر ایران و نرمش این دولت، خشنود است و توافق به رغم وجود برخی اختلافات از همیشه نزدیکتر است. آمریکا در زمان مناسب به پاسخ ایران، پاسخ خواهد داد.