رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همتی: با خوشحالی میگویند شوک تورمی ارز۴۲۰۰ تخلیه شد، انگار فتح الفتوح شده است!

همتی: با خوشحالی میگویند شوک تورمی ارز۴۲۰۰ تخلیه شد، انگار فتح الفتوح شده است! رییس کل اسبق بانک مرکزی: انتظار داشتید با کاهش تا۵۰ درصدی تقاضای ضروری مردم، تورم با همان شدت ادامه یابد؟

همتی: با خوشحالی میگویند شوک تورمی ارز۴۲۰۰ تخلیه شد، انگار فتح الفتوح شده است!

رییس کل اسبق بانک مرکزی: انتظار داشتید با کاهش تا۵۰ درصدی تقاضای ضروری مردم، تورم با همان شدت ادامه یابد؟