رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علیرضا معزی: قرار نیست برای تلافی، مذاکره کنندگان تضعیف شوند

علیرضا معزی: قرار نیست برای تلافی، مذاکره کنندگان تضعیف شوند والا عدم پاسخ به برخی ادعاها به معنای صحت آنها نیست

علیرضا معزی: قرار نیست برای تلافی، مذاکره کنندگان تضعیف شوند والا عدم پاسخ به برخی ادعاها به معنای صحت آنها نیست