رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت ماهانه ۱۵هزار میلیارد تومان بدهی دولت گذشته را پرداخت می کند

دولت ماهانه ۱۵هزار میلیارد تومان بدهی دولت گذشته را پرداخت می کند حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوردر حال حاضر دولت هر ماه ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه اوراق که از سوی دولت گذشته فروخته شده پرداخت می‌کند. امیدوارم با افزایش شرایط صادرات نفت و درآمدهای کشور شرایط اقتصادی بهبود یابد.

دولت ماهانه ۱۵هزار میلیارد تومان بدهی دولت گذشته را پرداخت می کند

حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوردر حال حاضر دولت هر ماه ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه اوراق که از سوی دولت گذشته فروخته شده پرداخت می‌کند.

امیدوارم با افزایش شرایط صادرات نفت و درآمدهای کشور شرایط اقتصادی بهبود یابد.