رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ سود بین بانکی دوباره به ۲۱ درصد نزدیک شد

نرخ سود بین بانکی دوباره به ۲۱ درصد نزدیک شد بررسی وضعیت سود در بازار بین بانکی حاکی از آن است که این سود برای بار دوم در حال وارد شدن به کانال ۲۱ درصد بوده و به ۲۰.۹۳ درصد رسیده است.

نرخ سود بین بانکی دوباره به ۲۱ درصد نزدیک شد

بررسی وضعیت سود در بازار بین بانکی حاکی از آن است که این سود برای بار دوم در حال وارد شدن به کانال ۲۱ درصد بوده و به ۲۰.۹۳ درصد رسیده است.