رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آزادی حجاب

آزادی حجاب واکنش جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به معروف درباره مهسا امینی: ضرورت حجاب ضروری دین، محدوده آن امر شرعی و اداره جامعه و حکومت فعل فقیه است. فقیه هم یعنی مجتهد جامع الشرایط آگاه به زمان و مکان. اصل دو و سه قانون اساسی هم همین را مقرر کرده. حال همه حرف […]

آزادی حجاب

واکنش جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به معروف درباره مهسا امینی:
ضرورت حجاب ضروری دین، محدوده آن امر شرعی و اداره جامعه و حکومت فعل فقیه است. فقیه هم یعنی مجتهد جامع الشرایط آگاه به زمان و مکان.

اصل دو و سه قانون اساسی هم همین را مقرر کرده.
حال همه حرف می‌زنند و تحلیل بازی می‌کنند بجز فقهای جامع الشرایط آگاه به زمان و مکان

این قطع ارتباط_یا کمی ارتباط_ حاکمیت (تقنین و اجرا) با نهاد علم کشنده است.
نه توان اقناع هست نه جرات تصمیم.

در مجازات طفل صغیر آیت الله مکارم فتوا داد و متن فتوا شد مواد ۹۰ و ۹۱ قانون مجازات و بخش بزرگی از مشکل حل گردید. در تکرار قسم در قسامه از جانب مدعی رهبری فتوا داد و قانون تغییر کرد.

در دیه غیر مسلم مرحوم آیت الله شاهرودی مقاله نوشت و قانون تغییر کرد. ضرورت حجاب حکم اعدام مواد مخدر نیست که عرف برای قانون گذار حجت باشد. هم علم دین می‌خواهد و هم شناخت جامعه.

حال همه حرف می‌زنند و تحلیل بازی می‌کنند…