رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رحمانی، پژوهشگر مردم شناس: جامعه تغییراتی کرده، اما دستگاه سیاستگذار نمی خواهد قبول کند

رحمانی، پژوهشگر مردم شناس: جامعه تغییراتی کرده، اما دستگاه سیاستگذار نمی خواهد قبول کند برای اینکه این روزهای ناخوش تبدیل به روزهایی خوش شوند، باید باب گفت و گو در جامعه و پذیرش دیگری ها مشروعیت پیدا کند و نهادینه شود. تمام مناقشه ها بر سر این است که در مقام مواجه با جامعه ها […]

رحمانی، پژوهشگر مردم شناس: جامعه تغییراتی کرده، اما دستگاه سیاستگذار نمی خواهد قبول کند

برای اینکه این روزهای ناخوش تبدیل به روزهایی خوش شوند، باید باب گفت و گو در جامعه و پذیرش دیگری ها مشروعیت پیدا کند و نهادینه شود.

تمام مناقشه ها بر سر این است که در مقام مواجه با جامعه ها دیگری ها مشروعیت پیدا نمی کنند و این هزینه های سنگین را داریم

مسئله امروز جامعه این است که امروز جامعه تغییراتی کرده، اما دستگاه سیاستگذار نمی خواهد قبول کند.

جامعه دچار تنوعی است که دستگاه نمی خواهد آن را بپذیرد.

دستگاه سیاستگذار سنخی از سیاستگذاران را می پذیرد که این تنوع و تغییر به آن نمی رسد یا اگر هم به آن می رسد گوش نمی کند.

مسئله این نیست که علوم اجتماعی نتوانسته جامعه ایران را بفهمد، مسئله این است که این فهمی که علوم اجتماعی تولید کرده وارد قوه هاضمه جامعه و سیاستگذار نمی شود./ جماران