رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست مجوز استخدام ۱۰۰ هزار نفر در وزارت بهداشت

درخواست مجوز استخدام ۱۰۰ هزار نفر در وزارت بهداشت مدیر روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، از ارسال درخواست مجوز استخدام ۱۰۰ هزار نفر در وزارت بهداشت به سازمان امور اداری و استخدامی خبر داد.

درخواست مجوز استخدام ۱۰۰ هزار نفر در وزارت بهداشت

مدیر روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، از ارسال درخواست مجوز استخدام ۱۰۰ هزار نفر در وزارت بهداشت به سازمان امور اداری و استخدامی خبر داد.